Declaració d’accessibilitat

El Consorci Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC) s’ha compromès a fer accessible el seu lloc web de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic (en endavant, Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre).

La present declaració d’accessibilitat s’aplica al web corporatiu del Consorci AOC:
https://www.campus.aoc.cat

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre a causa de les excepcions i la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

El contingut que es recull a continuació no és accessible pels següents motius:

 • Manca de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre:
  • Poden existir diversos errors d’edició en alguna pàgina web en continguts HTML.
  • Hi ha contingut multimèdia que no encara no té alternativa textual.
  • Hi ha documents en pdf que encara no són accessibles.
 • Càrrega desproporcionada: No aplica.
 • El contingut no entra dins de l’àmbit de la legislació aplicable: Podrien existir arxius ofimàtics en PDF o altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin en la totalitat els requisits d’accessibilitat

 

Es poden realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre), a través de la següents bústia de contacte.
Per exemple:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web.
 • Transmetre altres dificultats d’accés al contingut.
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web.

Les comunicacions seran rebudes i traslladades a la Unitat Responsable d’Accessibilitat Web del Consorci AOC.

Per fer sol·licituds d’informació accessible i queixes (article 12 del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre) cal accedir al tràmit “tràmit de queixes, suggeriments i propostes” i seleccionant  “Afecta a: Accessibilitat a llocs web” dintre de les dades de la sol·licitud.

Qualsevol persona física o jurídica pot formular queixes relatives al compliment dels requisits del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, i sol·licitar informació relativa a continguts que estiguin exclosos de l’àmbit d’aplicació d’aquesta normativa.

Les sol·licituds i queixes es registren conforme als requisits establerts per la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

El procediment d’aplicació recollit a l’article 13 del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, es pot iniciar al mateix tràmit esmentat anteriorment “tràmit de queixes, suggeriments i propostes” i seleccionant  “Afecta a: Accessibilitat a llocs web” dintre de les dades de la sol·licitud.

Si un cop realitzada una sol·licitud d’informació accessible o queixa, aquesta ha estat desestimada, no estàs d’acord amb la decisió adoptada o la resposta no compleix amb els requisits de l’article 12.5 del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, pots iniciar una reclamació per:

 • Conèixer i oposar-te als motius de la desestimació
 • Instar a l’adopció de les mesures oportunes en cas de no estar d’acord amb la decisió adoptada
 • Exposar les raons per les quals consideres que la resposta no compleix amb els requisits exigits.

També es pot iniciar una reclamació en cas que hagin transcorregut 20 dies hàbils sense haver obtingut cap resposta.

Al Consorci AOC estem compromesos amb l’accessibilitat digital i per aquest motiu estem desenvolupant una nova versió del web tenint en compte tota la normativa d’accessibilitat i millorant elements a AAA.

Ja s’han fet formacions a nivell d’accessibilitat a totes les persones involucrades en la creació del web, així com els seus continguts i n’hi ha previstes d’altres formacions en aquest sentit.

Comptem amb una empresa que ens dona suport en accessibilitat i tenim prevista la contractació d’un servei estable de suport integral en temes d’accessibilitat.